​​​​​​​ 

การแบ่งส่วนราชการ

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ มีการแบ่งส่วนราชการ ดังต่อไปนี้

 
       (๑) สำนักงานเลขาธิการ
 
       (๒) สำนักนโยบายและแผนความมั่นคง
 
       (๓) สำนักประเมินภัยคุกคาม
 
       (๔) สำนักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ
 
       (๕) สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน
 
สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
     (๑) ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคงชายแดน ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล ความมั่นคงต่อประเทศรอบบ้านและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รวมถึงจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
     (๒) เสนอแนะ จัดทำนโยบาย และพัฒนายุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับความมั่นคงชายแดน ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล และความมั่นคงต่อประเทศรอบบ้านและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และรายงานการปฏิบัติตามวงรอบ
     (๓) เสนอแนะแนวทาง มาตรการ อำนวยการ และประสานการปฏิบัติตามนโยบายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     (๔) ปฏิบัติงานเลขานุการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามที่ได้รับมอบหมาย
     (๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
       (๖) สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ
 
       (๗) สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม
 
       (๘) สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงภายในประเทศ
 
       (๙) สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศ