​​​​​​​​ 

การแบ่งส่วนราชการ

      สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ มีการแบ่งส่วนราชการ ดังต่อไปนี้

              (๑) สำนักงา​นเลขาธิการ

              (๒) สำนักนโยบายและแผนความมั่นคง

​              (๓) สำนักประเมินภัยคุกคาม

​              (๔) สำนักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ​

              (๕) สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน

              (๖) สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ

              (๗) สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม

              (๘) สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงภายในประเทศ

              (๙) สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศ