วารสารความมั่นคง เป็นวารสารที่รวบรวมบทความวิจัยหรือบทความวิชาการทั่วไปด้านความมั่นคงจากบุคลากรของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคง นักวิชาการภายนอก และผู้แทนหน่วยงานในประชาคมความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการด้านความมั่นคง สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากผลงานทางวิชาการและสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านความมั่นคง เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและประสานงานในการบริหารจัดการข้อมูลวิชาการระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคง และเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ กับหน่วยงาน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ 6 (ก.พ. – พ.ค. 64)

Download

  วารสาร ฉบับเต็ม

  [P07-20] : พลวัตความมั่นคงภูมิภาคตะวันออกกลาง : ทิศทาง โอกาส และความร่วมมือบนความขัดแย้ง
  [P21-36] : บทบาทของผู้แสดงที่ไม่ใช่รัฐ : NATO และ SCO
  [P37-46] : ความท้าทายการพัฒนาศักยภาพในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
  [P47-56] : โรฮีนจา : ความขัดแย้งระหว่างรัฐ ประเด็นเรื่องผู้ผลัดถิ่นหรือการแทรกแซงของมหาอำนาจ
  [P57-68] : แนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง ภาค 2 : แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง
  [P69-80] : การศึกษาการจัดทำนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติของไทย
  [P81-84] : เกร็ดความรู้ : คณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ

วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ 5 (ต.ค. 63 – ม.ค. 64)

Download

  วารสาร ฉบับเต็ม

  [P05-10] : สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท “ชาติเข้มแข็งมั่นคง”
  [P11-18] : การพัฒนาการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (C-MEX) ในกรอบแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ
  [P19-30] : การคุ้มครองนโยบายความมั่นคงแห่งชาติในความตกลงระหว่างประเทศด้านการลงทุน : กรณีมาตรการฉุกเฉินเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID -19
  [P31-36] : แนวทางผลักดัน พลังวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความมั่นคงของชาติ
  [P37-42] : 5G กับความมั่นคงแห่งชาติ
  [P43-48] : มุมมองการสงครามสมัยใหม่ “HYBRIDWARFARE”
  [P49-54] : การบริหารจัดการชายแดนไทย-มาเลเซีย
  [P55-64] : องค์ความรู้ด้านความมั่นคงและการฝึกศึกษา สมช.
  [P65-70] : ปัญหาการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
  [P71-78] : เกร็ดความรู้ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2550-2554

วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ 4 (มิ.ย. – ก.ย. 63)

Download

  วารสาร ฉบับเต็ม

  [P09-12] : ประสบการณ์การทำงานใน สมช.
  [P13-22] : ความท้าทายการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิต ในจังหวัดชายแดนภาคใต้”
  [P23-32] : มุมมอง “บวร” เพื่อความมั่นคง
  [P33-48] : สื่อบันเทิงกับความมั่นคงใหม่ในประเทศสหรัฐอเมริกา มองผ่านบทบาทภาพยนตร์ฮอลลีวูด
  [P49-58] : สถานการณ์ความมั่นคงระหว่างประเทศภายหลังการระบาด COVID – 19
  [P59-68] : ประเทศมหาอำนาจกับความท้าทายร่วมสมัยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
  [P69-76] : Free and Open Indo-Pacific, BRI กับความร่วมมือในอนุภูมิภาค
  [P77-82] : GORIAN MAJOR SECURITY CHALLENGES IN 2035 : TERRONISM
  [P83-88] : เกร็ดความรู้การจัดหน่วยงานและกลไกดำเนินงานของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ 3 (ก.พ. – พ.ค. 63)

Download

  วารสาร ฉบับเต็ม

  [P09-18] : การจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของกลุ่มประเทศ BIMSTEC
  [P19-30] : Strategic Foresight Study on Security in ASEAN
  [P31-42] : โอกาสการค้าและการลงทุนไทยจากนโยบาย Belt and Road Initiative ของจีน
  [P43-50] : มุมมองความมั่นคงทางอาหาร
  [P51-58] : พลังวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความมั่นคงของชาติ
  [P59-70] : มุมมอง Security in a Complex Environment, Critical Thinking and Strategy
  [P71-76] : ความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก : มุมมองจากนานาชาติ
  [P77-78] : เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ A Free and Open Indo-Pacific Advancing a Shared Vision
  [P79-82] : ทัศนะของสหรัฐอเมริกาต่ออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
  [P83-90] : มุมมองการจัดการภาวะวิกฤตในกรณีการก่อการร้ายของตุรกี

วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ 2 (ต.ค. 62 – ม.ค. 63)

Download

  วารสาร ฉบับเต็ม

  [P07-22] : ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล : ระบบการเตรียมพร้อมของไทย
  [P23-34] : ระบบการเตรียมพร้อมด้านความมั่นคงของไทย
  [P35-40] : ความพร้อมเพื่อตอบโต้เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีในงานกิจกรรมสาธารณะ
  [P41-48] : ทลายมายาคติ “ความพิเศษเหนือชาติอื่นของอเมริกา” : การแสวงหายุทธศาสตร์ทางเลือก
  [P49-54] : ยุทธศาสตร์ INDO – PACIFIC กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา
  [P55-64] : สมช. กับการพัฒนาขีดความสามารถการประเมินสถานการณ์ที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ในระยะยาว
  [P65-80] : การศึกษาเปรียบเทียบยุทธศาสตร์การต่อต้านการค้ามนุษย์ใน จีน อินเดีย และ สิงคโปร์
  [P81-84] : แนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง ภาค 1 : เหตุใดภาครัฐจึงต้องให้ความสำคัญ
  [P85-90] : สังคมพหุวัฒนธรรมกับนวัตกรรมในการพัฒนาประเทศไทย

วารสารความมั่นคงศึกษา ฉบับที่ 1 (มิ.ย. – ก.ย. 62)

Download

  วารสาร ฉบับเต็ม

  [P01-11] : มุมมองการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ
  [P12-26] : ความมั่นคงไซเบอร์ : แนวคิด ประสบการณ์ของต่างประเทศและบทเรียนสำหรับประเทศไทย
  [P27-41] : การจัดทำงบประมาณ บูรณาการตามภารกิจยุทธศาสตร์ (Agenda) เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
  [P42-58] : นโยบายการทะยานขึ้นอย่างสันติของจีน : กรณีศึกษาข้อพิพาทกับอาเซียนในทะเลจีนใต้ และการแสดงบทบาทของไทยอย่างสร้างสรรค์
  [P59-73] : Is Your Leader A Woman? : Perspectives of Thai Millennials toward Women’s Leadership
  [P74-84] : การประชาสัมพันธ์งานด้านความมั่นคง
  [P85-98] : แนวโน้นความมั่นคง : พลวัตใหม่ในการดำเนินยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง