วีดิทัศน์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

Over view of the NSC

วีดิทัศน์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง

Implement of the National Strategy on Security
.