พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

นายดนัย มู่สา​
รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

นางศิริวรรณ สุคนธมาน
รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

นายฉัตรชัย บางชวด
รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

[ว่าง]
ที่ปรึกษา​ด้านการประสานกิจการความมั่นคง

นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง​

[ว่าง]
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

นายเทอดไท ศรีอุประ
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

นายวรณัฐ คงเมือง
ผู้อำนวยการสำนักนโยบาย
และแผนความมั่นคง

นายสรพงค์ ศรียานงค์
ผู้อำนวยการสำนักประเมินภัยคุกคาม

นายภพหล้า ปิยะปานันท์
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์
การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ

นายเกษม ทวีปัญญสกุล
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์
ความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน

นางสาวลือจิต ถิ่นพังงา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์
ความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ

นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคง
จังหวัดชายแดนภาคใต้
และชนต่างวัฒนธรรม

นายสิทธินันท์ มานิตกุล
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์
ความมั่นคงภายในประเทศ

นายไผท  สิทธิสุนทร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์
ความมั่นคงระหว่างประเทศ

นางสาวกันยารัตน์  อังคณาวิศัลย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ป้องปรามการก่อการร้าย

นายธงชัย ไหลประสิทธิ์พร
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ปัญหา
ความมั่นคงข้ามชาติ

[ว่าง]
ผู้เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติราชการผู้ช่วยเลขาธิการ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

นายธีรภัทร  จุนทการ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ความมั่นคงระหว่างประเทศ

[ว่าง]
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ยุทธศาสตร์ความมั่นคง

นายนิพจน์ อัษญคุณ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ความมั่นคง
ภายในประเทศ

นางสาวกัญจบุญย์  บุณยรักษ์
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นายรพี โล่ชัยยะกูล
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาองค์ความรู้ความมั่นคง
/รองผู้อำนวยการสถาบันความมั่นคงศึกษา

นายธนิน  เกตุทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย