ข่าวสมัครงาน - ข้าราชการ พนักงานราชการ

ประกาศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการคอมพิวเตอร์
และนิติกร ระดับปฏิบัติการ
ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ประกาศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

เรื่อง กำหนดวันประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนิติกร ระดับปฏิบัติการ
ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน

เรื่อง ประกาศ วัน เวลา และสถานที่ในการสอบแข่งขัน
เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนิติกร 
ระดับปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)
ขอความร่วมมือผู้เข้าสอบทุกท่าน
สวมหน้ากากอนามัย
ก่อนเข้าอาคารสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
               เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ยังคงปรากฎอยู่แม้จะควบคุมไว้ได้ในระดับหนึ่ง ซึ่ง ครม. มีมติอนุมัติขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศออกไปอีก ๑ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๓ ดังนั้น สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติจึงจำเป็นต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าวต่อไป โดยอยู่บนพื้นฐานของความห่วงใยต่อชีวิตของผู้สมัครสอบทุกท่าน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม
               ทั้งนี้ สมช. จะกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) และจะประกาศแจ้งให้ผู้สมัครทราบอีกครั้งหนึ่งภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ 
ระบบลงทะเบียนสมัครสอบ

ข่าวสมัครงาน - พนักงานจ้างเหมาบริการ

รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน – ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

หลักฐานประกอบการสมัคร:

๑. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
๒. สำเนาบัตรประชาชน
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน
๔. ประวัติย่อ (Resume)
๕. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT)
๖. สำเนาใบปริญญา หรือ ใบรับรองจบการศึกษา
๗. หนังสือรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร สด.๔๓ (เพศชาย)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

หลักฐานประกอบการสมัคร:

๑. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
๒. สำเนาบัตรประชาชน
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน
๔. ประวัติย่อ (Resume)
๕. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT)
๖. สำเนาใบปริญญา หรือ ใบรับรองจบการศึกษา
๗. หนังสือรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร สด.๔๓ (เพศชาย)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

หลักฐานประกอบการสมัคร:

๑. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
๒. สำเนาบัตรประชาชน
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน
๔. ประวัติย่อ (Resume)
๕. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT)
๖. สำเนาใบปริญญา หรือ ใบรับรองจบการศึกษา
๗. หนังสือรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร สด.๔๓ (เพศชาย)

Loading...