ข่าวสมัครงาน - ข้าราชการ พนักงานราชการ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ประกาศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เรื่อง  รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ประกาศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล
  นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และพนักงานบุคคล

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่วันที่ ๒ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผ่านเว็บไซต์
https://nsc.thaijobjob.com/

ประกาศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

จากเดิมตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
ขยายออกไปจนถึงวันที่ ๓๐ 
เมษายน ๒๕๖๔
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ผ่านเว็บไซต์  https://nsc.thaijobjob.com/
ระบบลงทะเบียนสมัครสอบ

ข่าวสมัครงาน - พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (จ้างเหมาบริการ)

สถาบันความมั่นคงศึกษา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๓ อัตรา

รับสมัครถึง
วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกและขึ้นบัญชี เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัดกองความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อมและป้องกันประเทศ
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัดกองความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อมและป้องกันประเทศ
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัดกองความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อมและป้องกันประเทศ
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

Loading...