ข่าวสมัครงาน - ข้าราชการ พนักงานราชการ

ประกาศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

เรื่อง กำหนดวันประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนิติกร ระดับปฏิบัติการ
ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน

เรื่อง ประกาศ วัน เวลา และสถานที่ในการสอบแข่งขัน
เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนิติกร 
ระดับปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)
ขอความร่วมมือผู้เข้าสอบทุกท่าน
สวมหน้ากากอนามัย
ก่อนเข้าอาคารสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
               เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ยังคงปรากฎอยู่แม้จะควบคุมไว้ได้ในระดับหนึ่ง ซึ่ง ครม. มีมติอนุมัติขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศออกไปอีก ๑ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๓ ดังนั้น สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติจึงจำเป็นต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าวต่อไป โดยอยู่บนพื้นฐานของความห่วงใยต่อชีวิตของผู้สมัครสอบทุกท่าน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม
               ทั้งนี้ สมช. จะกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) และจะประกาศแจ้งให้ผู้สมัครทราบอีกครั้งหนึ่งภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ 
               เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตาม พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติจึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว โดยอยู่บนพื้นฐานของความห่วงใยต่อชีวิตของผู้สมัครสอบทุกท่าน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม
Loading...
ระบบลงทะเบียนสมัครสอบ

ข่าวสมัครงาน - พนักงานจ้างเหมาบริการ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

หลักฐานประกอบการสมัคร:

๑. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
๒. สำเนาบัตรประชาชน
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน
๔. ประวัติย่อ (Resume)
๕. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT)
๖. สำเนาใบปริญญา หรือ ใบรับรองจบการศึกษา
๗. หนังสือรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร สด.๔๓ (เพศชาย)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

หลักฐานประกอบการสมัคร:

๑. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
๒. สำเนาบัตรประชาชน
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน
๔. ประวัติย่อ (Resume)
๕. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT)
๖. สำเนาใบปริญญา หรือ ใบรับรองจบการศึกษา
๗. หนังสือรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร สด.๔๓ (เพศชาย)

รับสมัครตั้งแต่

วันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ จนถึง

วันพุธที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น.

หลักฐานประกอบการสมัคร:

๑. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
๒. สำเนาบัตรประชาชน
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน
๔. ประวัติย่อ (Resume)
๕. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT)
๖. สำเนาใบปริญญา หรือ ใบรับรองจบการศึกษา
๗. หนังสือรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร สด.๔๓ (เพศชาย)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง

วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น.

หลักฐานประกอบการสมัคร:

๑. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
๒. สำเนาบัตรประชาชน
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน
๔. ประวัติย่อ (Resume)
๕. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT)
๖. สำเนาใบปริญญา หรือ ใบรับรองจบการศึกษา
๗. หนังสือรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร สด.๔๓ (เพศชาย)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง

วันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น.

หลักฐานประกอบการสมัคร:

๑. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
๒. สำเนาบัตรประชาชน
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน
๔. ประวัติย่อ (Resume)
๕. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT)
๖. สำเนาใบปริญญา หรือ ใบรับรองจบการศึกษา
๗. หนังสือรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร สด.๔๓ (เพศชาย)

Loading...