พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

นางศิริวรรณ สุคนธมาน
รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

นายฉัตรชัย บางชวด
รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์
รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

นายสิทธินันท์ มานิตกุล
รักษาการในตำแหน่ง
ที่ปรึกษา​ด้านการประสานกิจการความมั่นคง

นายวรณัฐ คงเมือง
รักษาการในตำแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง​

นายสรพงค์ ศรียานงค์
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

นายเทอดไท ศรีอุประ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเลขาธิการ

นางสาวอัญชลี ดวงแก้ว
ผู้อำนวยการกองความมั่นคง
กิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน

นางสาวลือจิต ถิ่นพังงา
ผู้อำนวยการกองความมั่นคง
เกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ

นายภพหล้า ปิยะปานันท์
ผู้อำนวยการกองความมั่นคง
จังหวัดชายแดนภาคใต้
และชนต่างวัฒนธรรม

นายธงชัย ไหลประสิทธิ์พร
ผู้อำนวยการกองความมั่นคง
ด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ

นายพลเทพ  ธนโกเศศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองความมั่นคง
ทางทะเล

นายสิทธินันท์ มานิตกุล
ผู้อำนวยการกองความมั่นคง
ภายในประเทศ

นางสาวกันยารัตน์  อังคณาวิศัลย์
ผู้อำนวยการกอง
ความมั่นคง
ระหว่างประเทศ

นายวรณัฐ คงเมือง
ผู้อำนวยการกองนโยบาย
และยุทธศาสตร์ความมั่นคง

นายไผท  สิทธิสุนทร
ผู้อำนวยการ
กองประเมินภัยคุกคาม

นายธนิน  เกตุทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย

นางสาวอรุณี ศรีงามดี
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

นางสาวกัญจบุญย์  บุณยรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์พร บุณยานันทน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต

นายธีรภัทร  จุนทการ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ความมั่นคงระหว่างประเทศ
/ผู้อำนวยการสถาบันความมั่นคงศึกษา

นายนิพจน์ อัษญคุณ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ความมั่นคง
ภายในประเทศ

นายสุจินต์ ตระการรัตน์สันติ
ผู้เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติราชการผู้ช่วยเลขาธิการ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

นายธนิน  เกตุทอง
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ป้องปรามการก่อการร้าย

ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์พร บุณยานันทน์
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ปัญหา
ความมั่นคงข้ามชาติ

นายรพี โล่ชัยยะกูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ยุทธศาสตร์ความมั่นคง