พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

[ว่าง]
รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

นางศิริวรรณ สุคนธมาน
รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

นายฉัตรชัย บางชวด
รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

[ว่าง]
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา​ด้านการประสานกิจการความมั่นคง

นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง​

นายสรพงค์ ศรียานงค์
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

นายเทอดไท ศรีอุประ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเลขาธิการ

นายวรณัฐ คงเมือง
ผู้อำนวยการกองนโยบาย
และยุทธศาสตร์ความมั่นคง

นายไผท  สิทธิสุนทร
ผู้อำนวยการ
กองประเมินภัยคุกคาม

นายธงชัย ไหลประสิทธิ์พร
ผู้อำนวยการกองความมั่นคง
ด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ

นายภพหล้า ปิยะปานันท์
ผู้อำนวยการกองความมั่นคง
จังหวัดชายแดนภาคใต้
และชนต่างวัฒนธรรม

นางสาวอัญชลี ดวงแก้ว
ผู้อำนวยการกองความมั่นคง
กิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน

นายสิทธินันท์ มานิตกุล
ผู้อำนวยการกองความมั่นคง
ภายในประเทศ

นางสาวกันยารัตน์  อังคณาวิศัลย์
ผู้อำนวยการกอง
ความมั่นคง
ระหว่างประเทศ

นางสาวลือจิต ถิ่นพังงา
ผู้อำนวยการกองความมั่นคง
เกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ

นายพลเทพ  ธนโกเศศ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองความมั่นคง
ทางทะเล

นายธนิน  เกตุทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย

นางสาวอรุณี ศรีงามดี
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

นางสาวกัญจบุญย์  บุณยรักษ์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์พร บุณยานันทน์
รองหัวหน้าศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

นายธนิน  เกตุทอง
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ป้องปรามการก่อการร้าย

ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์พร บุณยานันทน์
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ปัญหา
ความมั่นคงข้ามชาติ

นายนิพจน์ อัษญคุณ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ความมั่นคง
ภายในประเทศ

นายธีรภัทร  จุนทการ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ความมั่นคงระหว่างประเทศ
/ผู้อำนวยการสถาบันความมั่นคงศึกษา

นายรพี โล่ชัยยะกูล
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน
ยุทธศาสตร์ความมั่นคง

นายสุจินต์ ตระการรัตน์สันติ
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติราชการผู้ช่วยเลขาธิการ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้