การขับเคลื่อนในระดับนโยบาย

จะดำเนินการประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง ที่จัดตั้งขึ้นตามคำสั่ง คสช. ที่ ๑๙/๒๕๖๑ เรื่องกลไกในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง เพื่อประสานให้การขับเคลื่อนเป้นไปในทิศทางเดียวกัน

ในระดับปฏิบัติ สมช.

จะดำเนินการประสานงานและอำนวยการกับ กอ.รมน.  ศรชล. และ สศช. เพื่อให้การขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและให้บรรลุผลตามที่ระบุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี