ไม่พบเรื่อง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณแผนงาน การคลัง และการติดตามผลการดำเนินงานของ สมช. (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลางจำนวน ๓ คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๓ คน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลางจำนวน ๓ คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ๓ คน ระยะเวลาเช่า ๕ ปี ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณ แผนงาน การคลัง และการติดตาม ของสมช. (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณ แผนงาน การคลังและการติดตามผลการดำเนินงานของ สมช วิธีอิเล็กทรอนิกส์

ร่างขอบเขตโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณ แผนงาน การคลังและการติดตามผลการดำเนินงานของ สมช

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เช่ารถตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับจัดประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการจัดทำกฎหมายลำดับรองฯ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เช่าห้องประชุมสำหรับใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินภัยคุกคามฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ (สภน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศประกวดราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานศูนย์ราชการ รองรับการปรับโครงสร้างของ สมช. (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานศูนย์ราชการ รองรับโครงสร้างของ สมช. (e-bidding) ครั้งที่ ๓

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานศูนย์ราชการ รองรับโครงสร้างของ สมช. (e-bidding) ครั้งที่ ๒

ประกาศรายละเอียดครุภัณฑ์ ระบบโสตทัศนูปกรณ์ งานปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานศูนย์ราชการ รองรับโครงสร้างของ สมช.

ประกาศตารางแสดงวงเงิน ปปช.๐๑ โครงการปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานศูนย์ราชการ รองรับโครงสร้างของ สมช.

ประกาศแบบรูปรายการและรายละเอียดประกอบแบบงานจ้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานศูนย์ราชการ รองรับโครงสร้างของ สมช.

ประกาศแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ปร.๖ แบบ ปร.๕(ก) แบบ ปร.๔ ปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานศูนย์ราชการ รองรับโครงสร้างของ สมช.

ประกาศแบบสรุปราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ ปร.๕(ข) แบบ ปร.๔ ปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานศูนย์ราชการ รองรับโครงสร้างของ สมช.

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานศูนย์ราชการ รองรับโครงสร้างของ สมช. (e-bidding)

ประกาศประกวดราคางานเช่ารถยนต์ส่วนกลางจำนวน ๓ คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๓ คนฯ ครั้งที่ ๒ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้าง งานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายทั้งระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลางจำนวน ๓ คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ระยะเวลา ๕ ปี (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๑๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศประกวดราคางานจัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้าง งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ สมช.

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานซ่อมแซมหลังคาอาคาร ๒๐ ชั้น ๓ สำหรับปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานของ สมช. (e-bidding) ครั้งที่ ๒

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานซ่อมแซมหลังคาอาคาร ๒๐ ชั้น ๓ สำหรับปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานของ สมช.

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างผงหมึกเครื่องพิมพ์ ๒๘ รายการ (e-market)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานทาสีอาคารสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์และวัสดุห้องประชุม สมช. (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์และวัสดุห้องประชุม สมช.

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมระบบปฏิบัติการ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายทั้งระบบ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา เช่าเหมาเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๑๐ เครื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติทั้ง ๓ แห่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ฉบับปกแข็ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ฉบับปกอ่อน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารชุดมุมมองด้านความมั่นคง จำนวน ๑ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมสัญญาณโทรศัพท์ของเครื่องโทรสารของ สมช. วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในโครงการฯ ณ รัฐอิสราเอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม สำหรับใช้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ณ จ.ปัตตานี วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จ.ปัตตานี วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้องานโครงการย่อย การเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่ารถยนต์ส่วนกลางจำนวน ๓ คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๓ คน ระยะเวลาเช่า ๕ ปี วิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อของที่ระลึก จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างทำโล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างทำโล่ วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างทำโล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าห้องประชุม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม สำหรับใช้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมสัญญาณโทรศัพท์ของเครื่องโทรสารของ สมช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างล่ามแปลภาษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้ในการเดินทางในพื้นที่เพื่อการปฏิบัติราชการ วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ (ซ่อมแผงพาวเวอร์ เพิ่มเติม) ของ สมช. วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้ในการเดินทางในพื้นที่เพื่อการปฏิบัติราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ (จำนวน ๑ งาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในโครงการสัมมนาฯ ณ สาธารณรัฐเอสโตเนีย วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้ในการเดินทางในพื้นที่การปฏิบัติราชการ วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ สมช. วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล่ามแปลภาษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างรถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อโคมไฟฟ้าดาวไลท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมกันสาดอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๑ งาน วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของ สมช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างถ่ายและอัดภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพิมพ์หนังสือพิมพ์และวารสาร ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ สมช. วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม เพื่อพิจารณาขอขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ จชต. วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในพื้นที่ จชต. วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล่ามแปลภาษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ สมช. วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ สำหรับเดินทางในการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารชุดความมั่นคงศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม สำหรับใช้ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม สำหรับใช้จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของที่ระลึกเพื่อใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม เพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม สำหรับใช้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวน ๑ งาน)

ประการผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขัยรถ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเกี่ยวกับกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวน ๑ งาน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในโครงการติดตามการขับเคลื่อนงานโครงการรูด้าฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อพวงมาลัยดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในพื้นที่ จชต. วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศยกเลิกประกวดราคา เช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๓ คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๓ คน (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างรถโดยสารปรับอากาศ วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างรถโดยสารปรับอากาศ (บัส) วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อพานธูปเทียนแพดอกไม้สด และพานดอกไม้สดสีเหลือง วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อของที่ระลึก จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ฝ่ายอำนวยการเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียนสำหรับการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างล่ามแปลภาษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างอุปกรณ์แปลภาษาและตู้แปล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างห้องประชุมพร้อมตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของที่ระลึกเพื่อใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในโครงการศึกษาการจัดทำตัวชี้วัดฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ สำหรับการเดินทางในการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก โครงการประชุมเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ สมช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านวิชาการฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคชจ.อื่น ๆ ในพื้นที่ จชต. จังหวัดปัตตานี วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงาน-กลุ่มงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รอบที่ ๒)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำตรายาง สำนักงาน-กลุ่มงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในโครงการหารือและแลกเปลี่ยนสถานการณ์ฯ (เกาหลีใต้) วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์หนังสือรายงานผลดำเนินงานของ สมช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมเพื่อจัดประชุมในโครงการสัมมนาวิชาการด้านความมั่นคงศึกษา ครั้งที่ ๔ วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมเพื่อจัดประชุมในโครงการสัมมนาวิชาการด้านความมั่นคงศึกษา ครั้งที่ ๓ วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมเพื่อจัดประชุมในโครงการสัมมนาวิชาการด้านความมั่นคงศึกษา ครั้งที่ ๒ วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม เพื่อจัดประชุมในโครงการสัมมนาวิชาการด้านความมั่นคงศึกษา ครั้งที่ ๑ วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและ คชจ.อื่น ๆ จ.ลำปาง วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตเอกสารประกอบการ (สล.คปต.) ครั้งที่ ๑-๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม สำหรับใช้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด และพานประดับพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตกระเป๋าเพื่อใช้บรรจุเอกสารฯ ประจำปี ๒๕๖๒ วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในพื้นที่ จชต. จังหวัดสงขลา วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพิมพ์คู่มือและประกาศนียบัตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าห้องประชุม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๖๑ – ๖๕) วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ เดินทางไปราชการเพื่อนำคณะเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ (จำนวน ๑ งาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างล่ามและอุปกรณ์ชุดหูฟัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าเรือหางยาว จำนวน ๔ ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อต้นไม้พร้อมอุปกรณ์ปลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำกล่องหินแกรนิตเพื่อปลูกต้นรวงผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและ คชจ. อื่นๆ ในพื้นที่ จชต. ปัตตานีและสงขลา วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศงานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติอาคาร สมช. และอาคาร ๒๐ ชั้น ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงาน-กลุ่มงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑ งาน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัดสุสำนักงาน สำนักงาน-กลุ่มงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ งานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ (๑งาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ายานพาหนะเพื่อการเดินทางในสหพันธรัฐรัสเซีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร ประจำเดือน พ.ค. ๖๒ สมช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ ใช้ในการเดินทางเข้าร่วมการฝึกภาคสนามฯ (กรส.๖๒) วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ (C-MEX๑๙) วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ ใช้ในการเดินทางไปราชการในพื้นที่ จชต.ฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการเช่ายานพาหนะในต่างประเทศเพื่อใช้เดินทางไปราชการ ณ ญี่ปุ่น วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก เพื่อใช้ในงานราชการสำหรับโครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ มิ.ย. ๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม เพื่อจัดประชุมพิจารณาขอขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของที่ระลึกเพื่อใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถสำหรับเดินทางไปราชการ ในพื้นที่ประเทศมาเลเซีย วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเช่าห้องประชุม และค่าตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงาน-กลุ่มงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคชจ.อื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ำมัยเชื้อเพลิงและคชจ.อื่น ๆ ณ จ.ปัตตานี วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคชจ.อื่นๆ จ.ปัตตานี วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรภูฎาน วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ายานพาหนะ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม ใช้ในโครงการสัมมนาวิชาการ การชี้แจงผลการศึกษาวิจัยฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม ระหว่างไทยกับสหพันธรัฐรัสเซีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก จำนวน ๒ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของที่ระลึก ใช้สำหรับการเดินทางไปประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ โครงการ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ เพื่อประเมินสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม ใช้ในโครงการประชุมเพื่อประเมินและติดตามสถานการณ์ความมั่นคงฯ จ.จันทบุรี วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและ คจช. อื่นๆ จชต. จ.สงขลาและปัตตานี วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถตู้ปรับอากาศ การประชุมคณะกรรมการพิจารณาความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับสหพันธรัฐรัสเซีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงาน ศรก. รองรับการปรับโครงสร้างของ สมช. (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและ คจช. อื่นๆ จชต. จ.สงขลาและปัตตานี วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างแปลเอกสารพระราชบัญญัติการรักผลประโยชน์ของชาติทางทะเล วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ สำหรับใช้ในงานจัดประชุมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (จชต.) ปัตตานีและนราธิวาส วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างแปลหนังสือแผนเตรียมความพร้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เป็นฉบับภาษาอังกฤษ วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของที่ระลึกเพื่อใช้ในราชการ วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือรายงานสภาวะประเทศด้านความมั่นคง พ.ศ.๒๕๖๑ วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินภัยคุกคามอาชญากรรมฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและประสานความร่วมมือฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในโครงการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของที่ระลึกเพื่อใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในโครงการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในโครงการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมสำหรับใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถตู้ปรับอากาศ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านอนาคตศึกษา วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของ สมช. วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ กลุ่มงานบริหารงานสารบรรณและประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล่ามแปลฉับพลัน พร้อมอุปกรณ์เครื่องฟัง ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์ กทม. วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษา เพื่อประเมินผลการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ C-MEX 19 วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงาน-กลุ่มงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สมช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง ฝ่ายอำนวยการผู้ช่วยเลขาธิการ สภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมสุขภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเช่าห้องประชุม และค่าตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สนผ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเช่าวิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อพวงมาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างห้องประชุม และค่าตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ (สชป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างเช่าห้องประชุม และค่าตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างที่ปรึกษาด้านวิชาการฯ เพื่อศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ด้านความมั่นคงระยะยาวในภูมิภาคอาเซียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารจากหน่วยงานภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของที่ระลึกสำหรับใช้ในงานที่ ลมช.ให้ ดร.ริชาร์ด อาร์ วูลเสต็ค เข้าเยี่ยมคารวะ วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม (คปต. ครั้งที่ ๒-๒๕๖๒) วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างพิมพ์ประกาศนียบัตรสำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมทักษะการใช้อาวุธปืนเบื้องต้นฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าสนามสำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมทักษะการใช้อาวุธปืนเบื้องต้นฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าห้องประชุมสำหรับจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กบป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อและวัสดุอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สล.คปต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ (สภช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การฝึกสำหรับโครงการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรับอากาศ ใช้ในโครงการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สภน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศยกเลิกงานเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๓ คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๓ คน ระยะเวลาเช่า ๕ ปี โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือและวารสาร เดือน ม.ค.๒๕๖๒ สมข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายละเอียดครุภัณฑ์ ระบบโสตทัศนูปกรณ์ งานปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานศูนย์ราชการ รองรับโครงสร้างของ สมช.

ประกาศตารางแสดงวงเงิน ปปช.๐๑ โครงการปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานศูนย์ราชการ รองรับโครงสร้างของ สมช.

ประกาศแบบรูปรายการและรายละเอียดประกอบแบบงานจ้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานศูนย์ราชการ รองรับโครงสร้างของ สมช.

ประกาศแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ปร.๖ แบบ ปร.๕(ก) แบบ ปร.๔ ปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานศูนย์ราชการ รองรับโครงสร้างของ สมช.

ประกาศแบบสรุปราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ ปร.๕(ข) แบบ ปร.๔ ปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานศูนย์ราชการ รองรับโครงสร้างของ สมช.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏิบัติงาน ที่ปรึกษาด้านการประสานกิจการความมั่นคง วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเช่าห้องประชุม และค่าตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างล่ามแปลภาษาและอุปกรณ์ สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องทำงาน รปภ. งานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ งานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำตรายาง สถาบันความมั่นคงศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าห้องประชุมสำหรับจัดประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่ารถยนต์ ๕ ประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์ประกอบการแปลภาษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างล่ามแปลภาษา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างถ่ายแบบแปลน และจ้างทำไฟล์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าห้องประชุมสำหรับจัดประชุม วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าอุปกรณ์เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร ประจำเดือน ธ.ค. ๖๑ งานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์หนังสือทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ งานอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (MOU) การกำหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบจานดาวเทียม งานอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างห้องประชุม สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (จังหวัดปัตตานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือ ความมั่นคงศึกษา: ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง จชต. โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ฝ่ายอำนวยการ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่ายานพาหนะในต่างประเทศสำหรับใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างล่ามแปลภาษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๓ คัน ระยะเช่า ๕ ปี ครั้งที่ ๒ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าห้องประชุมสำหรับจัดประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาผลิตเอกสารประกอบการประชุม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างพิมพ์หนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างพิมพ์แฟ้มเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างพิมพ์เอกสารและแฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารจากหน่วยงานภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือและตัวบท จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ งานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง งานจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายทั้งระบบ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคาร สมช.และอาคาร ๒๐ ชั้น ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมสำหรับจัดโครงการประชุมเตรียมความพร้อมการพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. ครั้งที่ ๒

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อของที่ระลึก (สภช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าห้องประชุมสำหรับจัดประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (สภช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๓ คัน พร้อมคนขับรถยนต์ ๓ คัน ระยะเวลาเช่า ๕ ปี (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ายานพาหนะ (รถยนต์ตู้ปรับอากาศ) จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ณ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก ของ สภช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อของที่ระลึก สภช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในพื้นที่ จชต.(จ.สงขลาและปัตตานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์กระดาษลับมากและปกกระดาษลับมากกลุ่มงานกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลจำนวน ๑๐ เครื่อง งบประมาณปี ๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อของที่ระลึก สภช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพวงมาลาน้อมรำลึกรัชกาลที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ กบส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล จำนวน ๑๐ เครื่อง (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา จัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติทั้ง ๓ แห่ง (e-bidding)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อซองครุฑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของที่ระลึกเพื่อใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำบอร์ด แผ่นพับ Infographic เพื่อใช้ประกอบในการจัดนิทรรศการ วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวีดิทัศน์ เพื่อใช้ประกอบในการจัดนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึกของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมหลังคาอาคาร ๒๐ ชั้น ๓ สำหรับปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานของ สมช. โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานซ่อมแซมหลังคาอาคาร ๒๐ ชั้น ๓ สำหรับปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานของ สมช. (e-bidding) ครั้งที่ ๒

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างเช่าพาหนะเดินทางในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างที่ปรึกษาด้านวิชาการเพื่อศึกษาสถานการณ์และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงอยู่ของสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานซ่อมแซมหลังคาอาคาร ๒๐ ชั้น ๓ สำหรับปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานของ สมช. (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ ๒๘ รายการ (e-market)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างงานทาสีสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงเครื่องปรับอากาศและปั๊มน้ำเย็นของ สมช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์และวัสดุห้องประชุม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมระบบปฏิบัติการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายทั้งระบบ

ประกาศแจ้งผลผู้ชนะการประกวดราคาจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ประกาศผลประกวดราคางานเช่าเหมาเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๑๐ เครื่อง

ไม่พบเรื่อง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓ งาน

๑. โครงการจัดหาพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
๒. จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ สมช. ทั้ง ๓ แห่ง
๓. จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการ สมช. ทั้ง ๓ แห่ง

Loading...

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง เช่ายานพาหนะในต่างประเทศสำหรับใช้ในราชการ

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณ แผนงานฯ สมช.

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง (MOU) การกำหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาด้านวิชาการ เพื่อศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ด้านความมั่นคงระยะยาวในภูมิภาคอาเซียน

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ที่ปรึกษากลยุทธ์ด้านความมั่นคงระหว่างประเทศในรูปแบบของการฑูตสาธารณะฯ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่ายานพาหนะในต่างประเทศเพื่อใช้ในราชการ จำนวน ๒ คัน

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถยนต์ส่วนกลาง ๓ คันพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๓ คน ระยะเวลาเช่า ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๖)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ อาคาร สมช. อาคารศูนย์ราชการและ อาคาร ๒๐ ชั้น ๓ จำนวน ๙ คน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถยนต์ส่วนกลาง ๓ คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ระยะเวลา ๕ ปี (๒๕๖๒-๒๕๖๖)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลางของ สมช.

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายและการพัฒนาระบบสารสนเทศ และโครงการปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานศูนย์ราชการของ สมช.

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ๑๐ เครื่อง

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติทั้ง ๓ แห่ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาด้านวิชาการเพื่อศึกษาเรื่อง สถานการณ์และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงอยู่ของสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต.

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่ายานพาหนะเดินทางในเครือรัฐออสเตรเลีย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมแซมหลังคาอาคาร ๒๐ (สลน.) ของ สมช.

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานทาสีอาคารสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์และวัสดุห้องประชุม สมช.

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๑๐ คน

ไม่พบเรื่อง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ไม่พบเรื่อง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

Loading...

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ราคากลาง เช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๓ คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๓ คน ระยะเวลาเช่า ๕ ปี วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลาง โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการงบประมาณ แผนงาน การคลัง และการติดตามผลการดำเนินงานของ สมช.

ราคากลาง โครงการศึกษาการจัดทำตัวชี้วัด แนวทางการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติฯ

ราคากลาง ซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ โครงการ จำนวน ๓๕ รายการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ราคากลาง การบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายทั้งระบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ราคากลาง การจัดหาระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ราคากลาง การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมระบบปฏิบัติการเพื่อทดแทนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ราคากลาง ปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานศูนย์ราชการ รองรับการปรับโครงสร้างของ สมช.

ราคากลาง การจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ อาคาร สมช. อาคารศูนย์ราชการฯและอาคาร ๒๐ ชั้น ๓

ราคากลาง งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๑๐ เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ราคากลาง งานซ่อมแซมหลังคาอาคาร ๒๐ ชั้น ๓ (สลน.) สำหรับปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานของ สมช.

ราคากลาง จัดจ้างเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ณ สาธารณารัฐอินโดนีเซีย

ราคากลาง งานทาสีอาคารสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ราคากลาง จัดจ้างเช่ายานพาหนะสำหรับรับรองคณะผู้แทนฝ่ายรัสเซีย

ราคากลาง จัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ และปั๊มน้ำเย็น ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ราคากลาง จัดจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และสร้างความเข้าใจกิจกรรมงานด้านความมั่นคงแห่งชาติ

ราคากลาง จัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายทั้งระบบงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (e-bidding)

ราคากลาง จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมระบบปฏิบัติการเพื่อทดแทน จำนวน ๔๐ ชุด (e-bidding)

ราคากลาง จัดจ้างรถตู้ปรับอากาศจำนวน ๕ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง จัดจ้างซ่อมระบบปรับอากาศ ชุดที่ ๒ ภายในห้อง Server ศูนย์ราชการฯ จำนวน ๑ งาน

ราคากลาง เช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ณ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

ราคากลาง จัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ อาคาร สมช. อาคารศูนย์ราชการฯและอาคาร ๒๐ ชั้น ๓

ราคากลาง เช่าเหมาเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๑๐ เครื่อง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ราคากลาง งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติทั้ง ๓ แห่ง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์หนังสือผลการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (C-MEX๑๗) จำนวน ๓๐๐ เล่ม

ราคากลาง งานสถาปนา ปี ๒๕๖๐

ราคากลาง จัดจ้างเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๖ รายการ

ราคากลาง จัดจ้างซ่อมอุปกรณ์ระบบทำความเย็นห้อง Server ศูนย์ราชการ โดยวิธีตกลงราคา

ราคากลาง จัดจ้างเช่ารถบัสปรับอากาศและรถตู้ โดยวิธีตกลงราคา

ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ผงหมึกเครื่องโทรสาร) โดยวิธีตกลงราคา

ราคากลาง จัดจ้างซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีตกลงราคา

ราคากลาง จัดจ้างเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีพิเศษ

ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของ สมช. ประจำปี ๒๕๖๐ โดยวิธีตกลงราคา

ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์หนังสือนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๐ ฉบับ ๕ ภาษา โดยวิธีกรณีพิเศษ

ราคากลาง จัดจ้างเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีพิเศษ

ราคากลาง จัดจ้างเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ำมัน

ราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ราคากลาง จัดจ้างเช่าห้องประชุม เพื่อจัดประชุมคณะทำงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับอินเดีย ครั้งที่ ๑๑

ราคากลาง จัดจ้างเช่ารถยนต์โดยสาร จำนวน ๑๓ คัน โดยวิธีพิเศษ ของ สชป.

ราคากลาง จัดจ้างเช่ารถยนต์โดยสาร จำนวน ๑๕ คัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยวิธีพิเศษ

ราคากลาง จัดจ้างเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน ๘ รายการ ตั้งแต่วันที่ ๙-๑๔ ก.ค. ๒๕๖๐

ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์หนังสือนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ ฉบับ ๕ ภาษา

ราคากลาง จัดจ้างผลิตติดตั้งชุดนิทรรศการในการจัดประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงนโยบายการบริหารและการพัฒนา จชต. พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒

ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์หนังสือ สมช.ยุคใหม่ก้าว สู่อนาคต ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๓

ราคากลาง จัดจ้างเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน ๓ รายการ วันที่ ๒๙ มี.ค.-๑ เม.ย. ๖๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ราคากลาง จัดจ้างเช่ารถยนต์โดยสาร ในต่างประเทศ (คณะที่ ๒) ตั้งแต่วันที่ ๒๕ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยวิธีพิเศษ

ราคากลาง จัดจ้างซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์

ราคากลาง สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาปัญหาผู้ติดตามและบุตรของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย

ราคากลาง จัดจ้างเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน ๒ รายการ

ราคากลาง จัดจ้างเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน ๓ รายการ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มี.ค – ๑ เม.ย. ๒๕๖๐

ราคากลาง จัดจ้างตกแต่งสถานที่จัดการอบรมปรับมาตรฐานรองรับการฝึกฯ ตั้งแต่วันที่ ๓-๕ เมษายน ๒๕๖๐ โดยตกลงราคา

ราคากลาง จัดจ้างตกแต่งสถานที่จัดการอบรมปรับมาตรฐานรองรับการฝึกฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยตกลงราคา

ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์หนังสือนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ จำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม

ราคากลาง จัดจ้างทำวีดีทัศน์การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (C-MEX๑๖)

ราคากลาง จัดจ้างเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ

ราคากลาง จัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์โดยวิธีสอบราคา

ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์เอกสารจำนวน ๑ งานโดยวิธีพิเศษ

ราคากลาง จัดจ้างสถานศึกษาภาครัฐเป็นผู้ดำเนินการจัดการสอบโดยวิธีพิเศษ

ราคากลาง ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ปฏิบัติงาน สมช. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลาง จัดจ้างโครงการประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์หนังสือ สมช. ยุคใหม่ก้าวสู่ อนาคต พิมพ์ครั้งที่ ๓

ราคากลาง จัดจ้างรถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๕ คัน โดยวิธีตกลงราคา

ราคากลาง สอบราคาจัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์

ราคากลาง จัดพิมพ์หนังสือผลการดำเนินงานด้านความมั่นคง

ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์หนังสือนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

ราคากลาง จัดจ้างติดตั้งระบบโทรศัพท์ประจำที่และระบบอินเตอร์เน็ตของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จ.ปัตตานี

ราคากลาง โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และความเข้าใจกิจกรรมด้านความมั่นคงของชาติ

ราคากลาง จัดจ้างเช่าพาหนะรับจ้างในต่างประเทศ สำหรับการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ราคากลาง จัดจ้างจัดสถานที่งานประชุม

ราคากลาง จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ส่วนควบระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Chiller Unit)

ราคากลาง จัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยวิธีกรณีพิเศษ

ราคากลาง เช่าเหมาเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๑๐ เครื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ราคากลาง สอบราคาการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Chiller Unit) และแบบ แยกส่วน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทั้ง ๓ แห่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ราคากลาง งานจัดจ้างพิมพ์เอกสารและแฟ้มใส่เอกสาร

ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์หนังสือนโยบายความมั่นคง(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔)โดยวิธีกรณีพิเศษ

ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ ตู้เอกสาร และเก้าอี้ของ สมช. จำนวน ๑๖ รายการจากเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยวิธีตกลงราคา

ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง

ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ฯ จากเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยวิธีตกลงราคา

ราคากลาง งานจัดจ้างวีดีทัศน์ประกอบการชี้แจงแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)

ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์หนังสือ สมช.ยุคใหม่ ก้าวสู่อนาคต

ราคากลาง โครงการจัดจ้างเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (ประเทศฟิลิปปินส์)

ราคากลาง โครงการจัดจ้างเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (ประเทศอินโดนีเซีย)

ราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและกลุ่มงาน (รอบที่ ๒) งบปี ๒๕๕๙

ราคากลาง โครงการจัดการต้อนรับการเยือนไทยของ ฯพณฯ ท่านนิโคไล ปาตรูเชฟ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย

ราคากลาง โครงการติดตามผลและการประเมินการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ราคากลาง โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และสร้างความเข้าใจกิจกรรมงานด้านความมั่นคงของชาติ

ราคากลาง จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเสียงตามสาย โดยวิธีตกลงราคา

ราคากลาง จัดซื้ออุปกรณ์ส่วนควบของระบบกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา

ราคากลาง จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ราคากลาง จัดหาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑๑ คัน ระยะเวลา ๖๐ เดือน (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๓) (e-bidding)

ประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครื่องฟอกอากาศ

ราคากลาง จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครื่องฟอกอากาศ โดยวิธีสอบราคา

ราคากลาง จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายภายใต้โครงการจัดหาพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โดยวิธีe-bidding

ราคากลาง งานเช่าห้องประชุมโดยวิธีตกลงราคา

ราคากลาง งานจัดซื้ออุปกรณ์ส่วนควบของระบบกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา

ราคากลาง การจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผ่นแม่บทสารสนเทศและนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักและกลุ่มงาน(รอบที่ ๑ งบประมาณประจำปี ๒๕๕๙ ) โดยวิธีตกลงราคา

ราคากลาง สอบราคาการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Chiller Unit) และแบบแยกส่วน ณ อาคาร สมช. ทั้ง ๓ แห่ง

ราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทั้ง ๓ แห่ง งบประมาณประจำปี ๒๕๕๙

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักและกลุ่มงาน (รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙) โดยวิธีตกลงราคา

ราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติทั้ง ๓ แห่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ราคากลาง เช่าเหมาเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๑๐ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ราคากลาง โครงการประชุมคณะทำงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติภายใต้กรอบ BIMSTEC ครั้งที่ ๗

ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์หนังสือรายงานสภาวะประเทศด้านความมั่นคง ๒๕๕๗ โดยวิธีกรณีพิเศษ

ราคากลาง จัดซื้อระบบเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง โดยวิธีพิเศษ

ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์หนังสือ สมช.ยุคใหม่ : ก้าวสู่อนาคต โดยวิธีกรณีพิเศษ

ราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบประจำอาคารสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติทั้ง ๓ แห่ง

ราคากลาง จัดซื้อระบบเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง (e-bidding)

ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง (e-bidding)

ราคากลาง โครงการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเมืองและความมั่นคงระหว่างไทยกับเวียดนาม (JWG-PSC) ครั้งที่ ๗

ราคากลาง จัดจ้างเช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์และตกแต่งสถานที่โครงการประชุมคณะทำงานฯ ไทย – อินเดีย ครั้งที่ ๙

ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔)

ราคากลาง โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรของ สมช. (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒) โดยการจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงราคา

ราคากลาง โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านวิชาการเพื่อศึกษาปัญหาการย้ายถิ่นของประชากรในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีผลกระทบด้านความมั่นคง ระยะที่ ๒

ราคากลาง การประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๔ คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ๔ คน ระยะเวลา ๕ ปี (๒๕๕๘-๒๕๖๒) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลาง การจัดจ้างมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานของ สมช

ราคากลาง โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และสร้างความเข้าใจกิจกรรมงานด้านความมั่นคงของชาติ

ราคากลาง โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านความมั่นคงและการบริหารงานพัสดุสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ราคากลาง การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ราคากลาง จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ๔ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ราคากลาง จัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีพิเศษ

ไม่พบเรื่อง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุปผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สรุปผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รายการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

รายการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน ๒๕๕๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

สรุปรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม ๒๕๕๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แนวทางปฏิบัติและแบบฟอร์มเช่ารถในพื้นที่

แนวทางปฏิบัติและแบบฟอร์มเช่าห้องและอุปกรณ์โรงแรม

แนวทางปฏิบัติและแบบฟอร์มการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

แนวทางปฏิบัติและแบบฟอร์มข้อมูลหลักผู้ขาย

แบบฟอร์มขอคืนหลักประกันสัญญา