ผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Chief Change Officer: CCO)

นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์
รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ข้อมูลการติดต่อ
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เลขที่ ๑ ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก
เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๒ ๖๒๙ ๘๐๐๐ ต่อ ๒๐๒๐