รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่โครงการ)

(Last Updated On: กุมภาพันธ์ 12, 2020)

รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่โครงการ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สังกัด สถาบันความมั่นคงศึกษา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ