การประชุมส่วนราชการในระดับเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมการจัดการ แถลงผลการขับเคลื่อนและการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง

(Last Updated On: กุมภาพันธ์ 18, 2020)

                      เอกสารประกอบการประชุมเพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมส่วนราชการในระดับเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมการจัดการ แถลงผลการขับเคลื่อนและการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง นำไปจัดทำรายละเอียดลงในแบบฟอร์มตามที่แนบ

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

          แนวทางการพัฒนาที่ต้องแถลงผลการดำเนินงาน

แผนย่อยที่ ๑

(Last Updated On: กุมภาพันธ์ 18, 2020)

          แผนย่อยที่ ๑ – ๑ การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

          แผนย่อยที่ ๑ – ๒ การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักฯ

          แผนย่อยที่ ๑ – ๓ การพัฒนาการเมือง

          แผนย่อยที่ ๑ – ๔ การสร้างความสามัคคีปรองดอง

แผนย่อยที่ ๒

(Last Updated On: กุมภาพันธ์ 18, 2020)

           แผนย่อยที่ ๒ – ๑ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

           แผนย่อยที่ ๒ – ๒ การความมั่นคงไซเบอร์ ใหม่

           แผนย่อยที่ ๒ – ๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

           แผนย่อยที่ ๒ – ๔ การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง

           แผนย่อยที่ ๒ – ๕ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย

           แผนย่อยที่ ๒ – ๖ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

           แผนย่อยที่ ๒ – ๗ การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติแห่งชาติ

           แผนย่อยที่ ๒ – ๘ การเฝ้าระวังประเด็นทางเศรษฐกิจที่กระทบต่อความมั่นคง

           แผนย่อยที่ ๒ – ๙ การแก้ปัญหา จชต.

           แผนย่อยที่ ๒ – ๑๐ การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

           แผนย่อยที่ ๒ – ๑๑ การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติพื้นที่ชายแดน

           แผนย่อยที่ ๒ – ๑๒ การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

           แผนย่อยที่ ๒ – ๑๓ การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนด้านความมั่นคง

           แผนย่อยที่ ๒ – ๑๔ การพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

           แผนย่อยที่ ๒ – ๑๕ การแก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะกรณี

           แผนย่อยที่ ๒ – ๑๖ การปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติในภาพรวม

           แผนย่อยที่ ๒ – ๑๗ การปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางบก

           แผนย่อยที่ ๒ – ๑๘ การปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

           แผนย่อยที่ ๒ – ๑๙ การปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางอากาศ

           แผนย่อยที่ ๒ – ๒๐ การปเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

           แผนย่อยที่ ๒ – ๒๑ ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

แผนย่อยที่ ๓

(Last Updated On: กุมภาพันธ์ 18, 2020)

           แผนย่อยที่ ๓ – ๑ การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแบบบูรณาการ

           แผนย่อยที่ ๓ – ๒ การพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านความมั่นคง

           แผนย่อยที่ ๓ – ๓ การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติ

แผนย่อยที่ ๔

(Last Updated On: กุมภาพันธ์ 18, 2020)

            แผนย่อยที่ ๔ – ๑ การเสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพ

            แผนย่อยที่ ๔ – ๒ การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ

            แผนย่อยที่ ๔ – ๓ การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน

แผนย่อยที่ ๕

(Last Updated On: กุมภาพันธ์ 18, 2020)

             แผนย่อยที่ ๕ – ๑ การบูรณาการกลไก

             แผนย่อยที่ ๕ – ๒ การบูรณาากรฐานข้อมูลด้านความมั่นคง

             แผนย่อยที่ ๕ – ๓ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

สำนักนโยบายและแผนความมั่นคง (สนผ.)

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ