ประกาศ สมช. เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของ สมช.

(Last Updated On: มกราคม 16, 2020)

ประกาศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก

ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ