ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (จำนวน ๑ อัตรา) สำนักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ

(Last Updated On: มกราคม 13, 2020)

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (จำนวน ๑ อัตรา)

สำนักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

 

ตั้งแต่บัดนี้ –  ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น.

 

หลักฐานประกอบการสมัคร:

๑. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
๒. สำเนาบัตรประชาชน
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน
๔. ประวัติย่อ (Resume)
๕. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT)
๖. สำเนาใบปริญญา หรือ ใบรับรองจบการศึกษา
๗. หนังสือรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร สด.๔๓ (เพศชาย)