ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (จำนวน ๑ อัตรา) สำนักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ

(Last Updated On: เมษายน 30, 2020)

ตั้งแต่บัดนี้ –  ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น.

หลักฐานประกอบการสมัคร:

๑. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
๒. สำเนาบัตรประชาชน
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน
๔. ประวัติย่อ (Resume)
๕. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT)
๖. สำเนาใบปริญญา หรือ ใบรับรองจบการศึกษา
๗. หนังสือรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร สด.๔๓ (เพศชาย)