สัญญาจ้างที่ปรึกษาด้านวิชาการเพื่อศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำหรับวางแนวทางพัฒนาการปกป้อง โครงสร้่างพื้นฐานสำคัญในประเทศไทยจากภัยคุกคามด้านการก่อการร้าย (สัญญาเลขที่ ๑๒/๒๕๖๔)

(Last Updated On: ตุลาคม 8, 2021)