สัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบังคับใช้พระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ สัญญาเลขที่ (๑๑/๒๕๖๔)

(Last Updated On: ตุลาคม 8, 2021)