การประชุมคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔

(Last Updated On: ตุลาคม 19, 2021)

                       สถาบันความมั่นคงศึกษา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมศ.สมช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะที่ปรึกษาฯ ได้จัดประชุมคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องจิร วิชิตสงคราม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ และการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom) โดยมี นายประกิจ ประจนปัจจนึก ประธานที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธานการประชุม

ที่ประชุมฯ ได้รับทราบและให้ความเห็นที่สำคัญ ๔ ประเด็น ดังนี้
๑) สถานการณ์ความมั่นคงภายในและระหว่างประเทศที่กระทบต่อความมั่นคง โดยผู้แทนสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
๒) ผลการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
๓) การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ (๑๖ กันยายน ๒๕๖๔)
๔) การศึกษาประเด็นความมั่นคงตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติมอบหมาย

                       ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาและให้ความเห็นที่สำคัญต่อการจัดทำรายงานผลการศึกษาของคณะที่ปรึกษาฯ จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้
๑) “อิทธิพลจีนในพื้นที่อ่าวไทย” โดยคณะที่ปรึกษาฯ ด้านความมั่นคงภายในและระหว่างประเทศ และคณะที่ปรึกษาฯ ด้านการข่าวกรอง
๒) “ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา” โดยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพร ปัจจุสานนท์ ที่ปรึกษาฯ ด้านความมั่นคงภายในและระหว่างประเทศ
๓) “การพัฒนากำลังพลสำรองให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำการในกองทัพ” โดยคณะที่ปรึกษาฯ ด้านการเตรียมพร้อมและป้องกันประเทศ

                       ที่ประชุมฯ ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่สำคัญต่อรายงานผลการศึกษาฯ ดังกล่าว และยังได้ร่วมกันพิจารณาการกำหนดแผนการดำเนินงานของคณะที่ปรึกษาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อีกด้วย
นอกจากนี้ รายงานผลการศึกษาฯ ข้อเสนอแนะ และความเห็นที่สำคัญของคณะที่ปรึกษาฯ สามารถนำไปใช้ในการปรับแผน ยุทธศาสตร์ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับของ สมช. รวมถึงสามารถนำไปตีพิมพ์ลงในวารสาร “มุมมองความมั่นคง” ของ สมช. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความมั่นคงและผลการดำเนินงานของคณะที่ปรึกษาฯ ต่อไปได้

 

สถาบันความมั่นคงศึกษา

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ