การประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

(Last Updated On: ตุลาคม 5, 2021)

                      พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/ประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้เป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ ชั้น ๓ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ประชุมได้หารือสถานการณ์ความมั่นคงที่สำคัญ
ในปัจจุบัน ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงในภูมิภาค ชายแดน และภายในประเทศ และได้พิจารณาเรื่องทางนโยบาย ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) (ร่าง) กรอบนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการป้องกัน แก้ไข แจ้งเตือน หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม
ความมั่นคงแห่งชาติ รองรับยุทธศาสตร์ชาติ ๒) (ร่าง) กรอบแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาความไม่เข้าใจในความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมไทยอันเป็นต้นเหตุ
ของความขัดแย้งจนขยายเป็นวงกว้างในสังคมให้แก่กลุ่มต่าง ๆ

                      นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบ แผนบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕) และผลดำเนินงานของ
คณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติและสถาบันความมั่นคงศึกษา รวมทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคงและการดำเนินการ
ในระยะต่อไป

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ