การประชุมคณะกรรมการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

(Last Updated On: ตุลาคม 1, 2021)

                       พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล และการประชุมทางไกล
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom) โดยที่ประชุมฯ ได้รับทราบการดำเนินการดังนี้

                       ๑) ผลการแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง เพื่อทำหน้าที่พัฒนากลไกขับเคลื่อนการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง

                       ๒) ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)

                       นอกจากนี้ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาถึงแนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง ๒ เรื่อง ดังนี้

                       ๑) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการและใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านความมั่นคง เพื่อทำหน้าที่ กำหนดโจทย์ที่มีความสำคัญ
เร่งด่วนสำหรับใช้เป็นประเด็นในการนำเข้าข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) รวมถึงกำกับดูแลให้เกิดการนำระบบบูรณาการข้อมูลไปใช้ประโยชน์

                       ๒) การปรับแนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการ
ในระยะต่อไป

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔