การประชุมคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔

(Last Updated On: สิงหาคม 31, 2021)

                       สถาบันความมั่นคงศึกษา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะที่ปรึกษาฯ ได้จัดประชุมคณะที่ปรึกษาของสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องจิร วิชิตสงคราม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ และการประชุมทางไกล
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom) โดยมี นายประกิจ ประจนปัจจนึก ประธานที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน
ที่ประชุมฯ ได้รับทราบและให้ความเห็นที่สำคัญ ๒ ประเด็น ดังนี้
                       ๑) คำสั่งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจกำหนดนโยบายวิชาการด้านการป้องกันการก่อการร้าย โดยที่ประชุม (โดยประธานที่ปรึกษาฯ ) เห็นชอบให้
พลเอก ชัชชัย ภัทรนาวิก ที่ปรึกษาฯ ด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นประธานอนุกรรมการ ซึ่งอนุกรรมการดังกล่าวเป็นส่วนสำคัญ
ตามบทบาทของ สมช. ซึ่งให้ความสำคัญกับการมีหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการก่อการร้าย เพื่อให้บุคลากรหน่วยงานความมั่นคง
และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์การก่อการร้ายในปัจจุบัน
                       ๒) สถานการณ์ความมั่นคงภายในและระหว่างประเทศ จากผู้แทนสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานความคืบหน้าการจัดทำรายงานผลการศึกษาของคณะที่ปรึกษาฯ จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้
                       ๑) แนวทางการปรับโครงสร้างองค์กรด้านความมั่นคงและแผนการพัฒนาภายในองค์กรเพื่อรองรับสภาวการณ์ในอนาคต โดยคณะที่ปรึกษาฯ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล
                       ๒) การสื่อสารเพื่อสร้างความมั่นคงทางสังคม โดยคณะที่ปรึกษาฯ ด้านเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา
ที่ประชุมฯ ได้ให้ความเห็นที่สำคัญต่อรายงานผลการศึกษาฯ ดังกล่าว นอกจากนี้ รายงานผลการศึกษาฯข้อเสนอแนะและความเห็นที่สำคัญของคณะที่ปรึกษาฯ สามารถนำไปตีพิมพ์ลงในวารสาร “มุมมองความมั่นคง” ของ สมช. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความมั่นคงและผลการดำเนินงานของคณะที่ปรึกษาฯ ต่อไปได้

 

 

สถาบันความมั่นคงศึกษา

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ