ประกาศ สมช. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนิติกร ระดับปฏิบัติการ

ประกาศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชี [...]

ประกาศ สมช. เรื่อง กำหนดวันประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนิติกร ระดับปฏิบัติการ

ประกาศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง กำหนดวันประก[.....]

ประกาศ วัน เวลา และสถานที่ในการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนิติกร ระดับปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง ประกาศ วัน เ[.....]

ประกาศ สมช. เรื่อง เลื่อนการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนิติกร ระดับปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)

               เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื[.....]

ประกาศ สมช. เรื่อง เลื่อนการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนิติกร ระดับปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)

               เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื[.....]

ประกาศ วัน เวลา และสถานที่ในการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนิติกร ระดับปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง ประกาศ วัน เ[.....]

ประกาศ สมช. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ประกาศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชี[.....]

ประกาศ สมช. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนิติกร ระดับปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)

ประกาศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มี[.....]

ประกาศ สมช. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ประกาศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มี[.....]