การประชุมหารือและตรวจสภาพพื้นที่ที่มีปัญหาชายแดนของจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ และนครพนม

                      ในระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๒ [...]

การศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ณ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

                      พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการส[.....]

วีดิทัศน์ผลการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ (เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓)

                    การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ [.....]

การประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

                      พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐ[.....]

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “แนวทางกำลังอำนาจของชาติกับการจัดทำโครงการสำคัญด้านความมั่นคง”

                      พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการ[.....]

การปฐมนิเทศคณะทำงาน ภายใต้คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (อจชล.)

                      พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการ[.....]

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19”

                      วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00[.....]

สถานการณ์ความมั่นคงระหว่างประเทศภายหลังการระบาดของไวรัส COVID-19

               บทความนี้มีความมุ่งหมายที่จะประเมินสถานก[.....]