ประกาศรับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่โครงการ) สังกัด สถาบันความมั่นคงศึกษา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (๑ อัตรา)

รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน – ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ หลักฐ [...]

ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารงานสารบรรณและประชาสัมพันธ์ (๑ อัตรา)

รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ หลักฐานประกอ[.....]

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ ๙/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๘)

ประกาศ สมช. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนิติกร ระดับปฏิบัติการ

ประกาศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชี[.....]

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

              พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความม[…..]

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “แนวทางกำลังอำนาจของชาติกับการจัดทำโครงการสำคัญด้านความมั่นคง”

                      พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการ[.....]